കാസറഗോഡ് KASARGODE
Email: dsckasaragod@gmail.com
Phone Office:0499-4255521
Fax : 0499-4255521
PRESIDENT
HABEEB RAHIMAN.P ( former S P)
Maliga House
Chemmanad PO
Kasaragod-671317,
Mobile: 9446027890
Email: habiburahiman@gmail.comSECRETARY
Sudeep Bose MS
Karthika HO,
Thuruthi P O,
Kasargode
Mobile : 9947269091


KERALA STATE SPORTS COUNCIL
KeralaStateSportsCouncil
Statue,
Thiruvananthapuram
Kerala,India
Tel:+914712331546/2330167
Fax:+914712331352
Email:
President:president.kssc@gmail.com
Secretary:secretary1.kssc@gmail.com
Office : keralasportscouncil@gmail.com


സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങൾ

  തിരുവനന്തപുരം THIRUVANANTHAPURAM

 • President: Shri. S. S. Sudheer
 • Thiruvananthapuram District Sports Council Statue,Thiruvananthapuram-695001
 • Email: dsctvpm@gmail.com
 • Phone:0471-2331720
 • Fax: 0471-2331720
 • Secretary: Smt.Smitha R

  കൊല്ലം KOLLAM

 • President: Shri. Ex Ernest
 • Kollam District Sports Council L.B.Stadium,Kollam691001
 • Email: infodsckollam@gmail.com
 • Phone:0474-2746720
 • Fax: 0474-2746720
 • Secretary: Shri. K. S. Amaljith

  പത്തനംതിട്ട PATHANAMTHITTA

 • President: Shri. K. Anilkumar
 • Pathanamthitta District Sports Council District Stadium Pathanamthitta684645
 • Email: pathanamthittadsc@yahoo.in
 • Phone:0468-2223108
 • Fax: 0468-2223108
 • Secretary: Shri. C.P. Sebastian

  കോട്ടയം KOTTAYAM

 • President: Shri. Aimanam Babu
 • Kottayam District Sports Council Nehru Stadium, Nagampadam Kottayam686001
 • Email: dsckottayam@gmail.com
 • Phone:0481-2563825
 • Fax: 0481-2303303 (Kottayam Collectorate)
 • Secretary: Smt. Ranjini

  ആലപ്പുഴ ALAPPUZHA

 • President: Shri. P. J. Joseph
 • Alappuzha District Sports Council Municipal Shopping Complex Thattampally.P.OAlappuzha688013
 • Email: infodsckollam@gmail.com
 • Phone:0477-2253090
 • Fax: 0477-2253090
 • Secretary: Shri. Pradeep Kumar

  പാലക്കാട് PALAKKAD

 • President: Adv. Prem Kumar
 • Palakkad District Sports Council FirstFloor, FRIENDS Janasevana Kendram CiviStation, Palakkad673001
 • Email: pdsc2009@gmail.com
 • Phone:0491-2505100
 • Fax: 0491-2505171
 • Secretary: Shri. Biju Gregory

  എറണാകുളം ERNAKULAM

 • President: Adv. P. V. Sreenijan
 • Ernakulam District Sports Council Mini Stadium ,Maharajas College Ground Kochi11, Ernakulam682011
 • Email: sportscouncilekm@gmail.com
 • Phone:0484-2367580
 • Fax: 0484-2367580
 • Secretary: Shri. J. R. Rajesh (i/c)

  ഇടുക്കി IDUKKI

 • President: Shi. Romeo
 • Idukki District Sports Council Moolamattam P.O Idukki 685589
 • Email: idukkisportscouncil@gmail.com
 • Phone:0486-2252236
 • Fax: 0486-2252236
 • Secretary: Shri. Rajendran Nair S.

  മലപ്പുറം MALAPPURAM

 • President: Shri. A. Sreekumar
 • Malappuram District Sports Council Civil Station, Malappuram-676505
 • Email: emailscmalappuram@gmail.com
 • Phone:0483-2734701
 • Fax: 0483-2734705
 • Secretary: Shri.Raju Narayanan

  വയനാട് WAYANAD

 • President: Shri. M. Madhu
 • Wayanad District Sports Council Collectorate, Kalpetta North Wayanad 673122
 • Email: dscwyd@bsnl.in
 • Phone:0493-6202658
 • Fax: 0493-6202658
 • Secretary: Shri. A. T. Shanmughan

  കോഴിക്കോട് KOZHIKKODE

 • President: Shri. O. Rajagopal
 • Kozhikkode District Sports Council Mananchira Maidan, Kozhikode 673601
 • Email: info@dsckozhikode.com
 • Phone:0495-2722593
 • Fax: 0495-2722593
 • Secretary: Shri Sulaiman

  കണ്ണൂർ KANNUR

 • President: Shri. K. K. Pavithran
 • Kannur District Sports Council Civil Station, Kannur-670002
 • Email: sportscouncilkannur@gmail.com
 • Phone:0497-2700485
 • Fax: 0497-2700485
 • Secretary: Shri. Sivadasan K.(i/c)
District Address President Secretary Dso Contact Contact Email
Trivandrum YMCA Rd.statue, Palayam 695001 0471-233172 dsctvpm@gmail.com
Kollam Kollam District Sports Council L.B. Stadium, Kollam - 691001 Shri.X. Earnest 9947109114 Shri.Amaljith.K.S 9846863636 KS Navas 0474-2746720 infodsckollam@gmail.com
Alappuzha Municipal Shopping Complex Thattampally.P.O Alappuzha - 688013 Arjuna P.J.Joseph 9447262202 047722622 Pradeepkumar.N 9946665720 0474-2253090 infodsckollam@gmail.com
Pathanamthittta District Stadium Pathanamthitta - 684 645 0468-2223108 pathanamthittadsc@yahoo.in
Kottayam Near Nehru stadium , S H 1, 686001 SRI. AYMANAM BABU 9447521066, 9526364000 SMT. RENJINI RAMAKRISHNAN 9446918348 SRI. S MANOJ 9447395988 4812563825 dsckottayam@gmail.com
Ernakulam Mini Stadium, Maharajas College Ground Kochi - 11, Ernakulam - 682011 ADV.P V SREENIJIN 9847500812 J R RAJESH 9645766671 J R RAJESH 9645766671 0484-2361580 sportscouncilekm@gmail.co
Idukki PAINAVU.P.O, IDUKKI - 685603, ROMIO SEBASTIAN 9495158083 L.MAYADEVI, (IN CHARGE 8547575248 0486-2232499 idukkisportscouncil@gmail.com
Malappuram Civil Station, Malappuram -676505 0483-2734701 scmalappuram@gmail.com
Kozhikode Mananchira Maidan, Kozhikode - 673601 O.Rajagopal 9447070933 S.Sulaiman 9947821472 P.S.Vinod 9895273212 0495-2722593 info@dsckozhikode.com
Waynad Collectorate, Kalpetta North Wayanad - 673122 Madhu A t shanmughan T s satheesh 04936-202658 dscwyd@bsnl.in
Kannur Kannur District Sports Council Pavitran Nicholas m a Nicholas ma sportscouncilkannur@gmail.com
Kasargod Sri HABEEB RAHIMAN. P 9446027890 Dr E Nassimudeen 9037246001 Sudeep Bose M S 9947269091 0499 42555221 dsckasaragod@gmail.com