ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് പുതുതായി നിർമിക്കുന്ന ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ്  പി. ഹബീബ് റഹ്മാൻ നിർവഹിക്കുന്നു.

Leave a Reply