ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ കാസറഗോഡ്  ഖേലോ ഇന്ത്യ സ്കീം പ്രകാരം ഡേ ബോർഡിങ് ഫെൻസിങ് സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും  വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച കോട്ടെഷൻ

Leave a Reply